CUADRAT - PINEN ARQUITECTES
                                             
        
                     Serveis Integrals d'Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria

 Oferim la posibilitat de gestionar tots els Tècnics que intervenen a l'Obra (Arquitecte, Arquitecte tècnic, Coordinador de Seguretat, Enginyers) en un únic equip perfectament coordinat 


ARQUITECTURA:

     Obra nova (habitatges unifamiliars, plurifamiliars, industrials, oficines, edificis públics...)

     Ampliacions, rehabilitacions, reformes....

     Avantprojectes - Pressupostos

     Projectes (Projecte Bàsic, Executiu, Legalitzacions...)

     Direcció d'Obra

     Coordinació de Seguretat i Salut en obres

     Certificats - Informes

     Cèdules d'habitabilitat d'obra nova i segona ocupació

     ITE (Inspecció Tècnica d'edificis)  -  PRESSUPOSTOS ESPECIALS PER COMUNITATS

                                                              PRESUPUESTOS ESPECIALES PARA COMUNIDADES

URBANISME:

     Projectes (Projectes d'urbanització, Plans de Millora, Estudis de detall, ...)

     Espais Públics

     Planejament General

ENGINYERIA:

    Projectes (elèctrics, ACS, ....)

    Llicències d'activitats